成长的路上,父亲牵着我的手

六年级作文840字
作者:凌子文
 •  
 •  
 • zài
 • hěn
 • zhǎng
 • de
 • duàn
 • shí
 • jiān
 •  
 • qīn
 • shì
 • zuì
 • zhòng
 •  在很长的一段时间里,父亲是我最重
 • yào
 • de
 • rén
 •  
 • zhī
 • shì
 • de
 • jiā
 • rén
 •  
 • tóng
 • shí
 • shēn
 • jiān
 • 要的人,他不只是我的家人,他同时身兼
 • péng
 • yǒu
 •  
 • wèi
 • lǎo
 • shī
 •  
 • shēng
 • rén
 • de
 • shēn
 • fèn
 • 一个朋友,一位老师,一个陌生人的身份
 •  
 • chéng
 • wéi
 • shēng
 • zhōng
 • zuì
 • wéi
 • chū
 • de
 • pèi
 • jiǎo
 •  
 • zhí
 • dào
 • ,他成为我一生中最为出色的配角,直到
 • xiàn
 • zài
 •  
 • huì
 • zhí
 • zhì
 • jiāng
 • lái
 •  
 • yǒng
 • jiǔ
 • gèng
 • jiǔ
 •  
 •  
 • 现在,也许会直至将来,比永久更久。 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • qīn
 • zǒng
 • duì
 • shuō
 •  
 • xiǎo
 • shí
 • hòu
 • de
 •  
 • céng
 • jīng
 • bèi
 •  母亲总对我说,小时候的我,曾经被
 • chuān
 • zhe
 • jun1
 • xuē
 • de
 • qīn
 • mǎn
 • gǔn
 •  
 • duì
 • zhè
 • duàn
 • 穿着军靴的父亲踢得满地打滚,我对这段
 • zhí
 • bàn
 • xìn
 • bàn
 •  
 • yīn
 • wéi
 • ér
 • shí
 • de
 • xiē
 • 记忆一直半信半疑,因为我儿时的一些记
 • shì
 • kōng
 • bái
 •  
 •  
 •  
 • 忆已是空白。 
 •  
 •  
 •  
 • qīn
 • xià
 • gǎng
 • hòu
 •  
 • cóng
 • men
 • chǎng
 • de
 • huà
 •  我记得,父亲下岗后,从他们厂的化
 • yàn
 • shì
 • pěng
 • le
 • duī
 • guài
 • de
 • dōng
 •  
 • měi
 • 验室捧了一堆稀奇古怪的东西,几乎每个
 • xīng
 • dōu
 • zuò
 • shí
 • yàn
 •  
 • dāng
 • rán
 • shì
 • wéi
 • zuò
 •  
 • xiē
 • bái
 • zhǐ
 • 星期都做实验,当然是为我做,那些白纸
 • shàng
 • xiě
 • xià
 • de
 • gōng
 • shì
 •  
 • yuán
 •  
 • jiě
 •  
 • xiàn
 • zài
 • xiǎng
 • 上写下的复杂公式、原理、图解,现在想
 • lái
 • jìng
 • shì
 • xiē
 • de
 • huà
 • xué
 •  
 • le
 •  
 • shì
 • zhī
 • 来净是些复杂的化学、物理了,我是一知
 • bàn
 • jiě
 • de
 •  
 • qīn
 • zǒng
 • xiàng
 • wèi
 • yàn
 • fán
 • de
 • lǎo
 • shī
 •  
 • 半解的,可父亲总像位不厌其烦的老师,
 • nài
 • xīn
 • jiāo
 • dǎo
 • zhe
 •  
 •  
 •  
 • 耐心地教导着我。 
 •  
 •  
 • qīn
 • de
 • shì
 • hěn
 • hǎo
 • kàn
 • de
 •  
 • yuán
 • yuán
 • de
 •  
 • pàng
 • pàng
 •  父亲的字是很好看的,圆圆的,胖胖
 • de
 •  
 • ài
 • le
 • de
 •  
 • qīn
 • zǒng
 • shuō
 • de
 • 的,我爱极了他的字,可母亲总说他的字
 • xíng
 • xiàng
 •  
 • nài
 • kàn
 •  
 •  
 •  
 • 与形象不符,不耐看。 
 •  
 •  
 • zài
 • jiā
 • tíng
 •  
 • shì
 • piān
 • ài
 • qīn
 • de
 •  
 • shèn
 • zhì
 •  在家庭里,我是偏爱父亲的,我甚至
 • jiào
 •  
 • qīn
 • de
 • xìng
 • yīng
 • qīn
 • duì
 • diào
 •  
 • zài
 • yìn
 • 觉得,母亲的性格应与父亲对调。在我印
 • xiàng
 • zhōng
 •  
 • qīn
 • shì
 • fēi
 • cháng
 • qīn
 • qiē
 • de
 •  
 • zài
 • dōng
 • tiān
 • de
 • 象中,父亲是非常亲切的,在冬天的夜里
 •  
 • zǒng
 • shì
 • bāng
 • nuǎn
 • bèi
 •  
 • zài
 • gēn
 • jiǎng
 • duàn
 • qiāo
 • qiāo
 • huà
 • ,他总是帮我暖被窝,再跟我讲段悄悄话
 •  
 • hǒng
 • shuì
 • jiào
 •  
 • bāng
 • hǎo
 • bèi
 •  
 • zài
 •    
 • suì
 • zuǒ
 • yòu
 • ,哄我睡觉,帮我掖好被子。在我1岁左右
 • shí
 •  
 • qīn
 • shuì
 • le
 • zhěng
 • tiān
 •  
 • zhí
 • dào
 • qīn
 • xià
 • le
 • bān
 • 时,和父亲睡了一整天,直到母亲下了班
 •  
 • qīn
 • kàn
 • dào
 • zhè
 • chī
 • shuì
 • de
 • chǎng
 • miàn
 •  
 • huí
 • xiǎng
 • píng
 • ,母亲看到这父女痴睡的场面,回想平日
 • pèi
 • hǒng
 • dài
 •  
 • jiào
 •  
 • wéi
 • shí
 • me
 • 我不配合她哄带,觉得不可思议,为什么
 • me
 • pèi
 • qīn
 • ne
 •  
 •  
 •  
 • 我那么配合父亲呢? 
 •  
 •  
 • nián
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • qīn
 • biàn
 • le
 • ān
 • huī
 • gōng
 • zuò
 •  一年级的时候,父亲便去了安徽工作
 •  
 • zài
 • wài
 • gōng
 • zuò
 • de
 • zhè
 • duàn
 • màn
 • zhǎng
 • de
 • shí
 • jiān
 •  
 • shì
 • ,他在外工作的这段漫长的时间里,我是
 • duō
 • me
 • xiǎng
 • niàn
 • ā
 •  
 • huí
 • lái
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • yòu
 • shì
 • 多么想念他啊!他回来的时候,我又是哭
 • yòu
 • shì
 • xiào
 • dào
 • huái
 •  
 • jiǔ
 • bié
 • zhòng
 • féng
 • de
 • wēn
 • xīn
 • 又是笑地扑到他怀里,久别重逢的温馨也
 • shì
 • zhōng
 • shēng
 • nán
 • wàng
 • huái
 • de
 •  
 •  
 •  
 • 是我终生难以忘怀的。 
 •  
 •  
 • céng
 • jīng
 • zài
 • xià
 • de
 • qīng
 • chén
 • xǐng
 • lái
 •  
 • rán
 •  我曾经在一个夏日的清晨醒来,忽然
 • kàn
 • jiàn
 • qīn
 • zài
 • yǎn
 • qián
 •  
 • duō
 • xìng
 • ā
 •  
 • qīng
 • 看见父亲在眼前,那一刻多幸福啊!我轻
 • qīng
 • huàn
 • zhe
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • rán
 • hòu
 • tàn
 • guò
 • shēn
 •  
 • què
 • 轻唤着:“爸爸——”然后探过身去,却
 •  
 • tōng
 •  
 • shēng
 • diào
 • dào
 • le
 • bīng
 • lěng
 • de
 • miàn
 • shàng
 •  
 • “扑通”一声掉到了冰冷的地面上,那一
 •  
 • de
 • lèi
 • shuǐ
 • biàn
 • xiàng
 • kāi
 • le
 • zhá
 • de
 • hóng
 • shuǐ
 • bān
 •  
 • zài
 • 刻,我的泪水便像开了闸的洪水一般,再
 • zhì
 • zhù
 • le
 •  
 • qīn
 •  
 • zhī
 • dào
 • niàn
 • shì
 • 抑制不住了。父亲呵,你可知道思念是如
 • cán
 • rěn
 • shé
 • zhe
 • de
 • hái
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 何残忍地折磨着你的孩子?! 
 •  
 •  
 • shēn
 • le
 •  
 • xiǎng
 • zhe
 •  
 • qīn
 • shì
 • fǒu
 • ān
 • rán
 •  夜深了,我想着,父亲是否已安然入
 • shuì
 •  
 • huò
 • shì
 • réng
 • pái
 • huái
 • zài
 • huà
 • yàn
 • shì
 • zhōng
 •  
 • máng
 • chē
 • jiān
 • 睡,或是仍徘徊在化验室中、忙碌于车间
 •  
 • chōu
 • chū
 • kōng
 • xiá
 • lái
 • niàn
 • de
 • ér
 •  
 • fèn
 • ,抽出空暇来思念他的妻子和女儿。我分
 • míng
 • tīng
 • jiàn
 • qīn
 • chǎng
 • mén
 • qián
 • yǒu
 • huǒ
 • chē
 • hōng
 •    
 •  
 • tiào
 •  
 •  
 •  
 • 明听见父亲厂门前有火车轰*〉暮粜ザ??
 •  
 • piǎn
 • gōu
 • ài
 •  
 •  
 • zhōng
 • jiàn
 • jiāo
 • liè
 •  
 • lèng
 • léi
 • zěn
 • liáo
 • jiàn
 •  
 • ?谝沟那嗌??衷谏郊洌?愣雷怎獠健!
 •  
 • 
 •  
 •  
 • shí
 • jiān
 • de
 • chǐ
 • lún
 • huǎn
 • huǎn
 • niǎn
 • guò
 •  
 • zài
 • wàng
 • xiàn
 •  时间的齿轮缓缓碾过,我不再渴望现
 • shí
 • de
 • xuān
 • xiāo
 •  
 • ruò
 • shì
 • néng
 • qiān
 • zhù
 • bàn
 • chéng
 • zhǎng
 • de
 • cāo
 • 实的喧嚣,若是能牵住那伴我成长的粗糙
 • ér
 • yǒu
 • de
 • shǒu
 •  
 •  
 • yuàn
 • cóng
 • chén
 • jìn
 • huí
 • zhī
 • 而有力的大手……我愿从此沉浸于回忆之
 • zhōng
 •  
 • 中。
 •  
 • 
   
  无注音版:
   
    在很长的一段时间里,父亲是我最重要的人,他不只是我的家人,他同时身兼一个朋友,一位老师,一个陌生人的身份,他成为我一生中最为出色的配角,直到现在,也许会直至将来,比永久更久。
   
   
   母亲总对我说,小时候的我,曾经被穿着军靴的父亲踢得满地打滚,我对这段记忆一直半信半疑,因为我儿时的一些记忆已是空白。
   
    我记得,父亲下岗后,从他们厂的化验室捧了一堆稀奇古怪的东西,几乎每个星期都做实验,当然是为我做,那些白纸上写下的复杂公式、原理、图解,现在想来净是些复杂的化学、物理了,我是一知半解的,可父亲总像位不厌其烦的老师,耐心地教导着我。
   
    父亲的字是很好看的,圆圆的,胖胖的,我爱极了他的字,可母亲总说他的字与形象不符,不耐看。
   
    在家庭里,我是偏爱父亲的,我甚至觉得,母亲的性格应与父亲对调。在我印象中,父亲是非常亲切的,在冬天的夜里,他总是帮我暖被窝,再跟我讲段悄悄话,哄我睡觉,帮我掖好被子。在我1岁左右时,和父亲睡了一整天,直到母亲下了班,母亲看到这父女痴睡的场面,回想平日我不配合她哄带,觉得不可思议,为什么我那么配合父亲呢?
   
    一年级的时候,父亲便去了安徽工作,他在外工作的这段漫长的时间里,我是多么想念他啊!他回来的时候,我又是哭又是笑地扑到他怀里,久别重逢的温馨也是我终生难以忘怀的。
   
    我曾经在一个夏日的清晨醒来,忽然看见父亲在眼前,那一刻多幸福啊!我轻轻唤着:“爸爸——”然后探过身去,却“扑通”一声掉到了冰冷的地面上,那一刻,我的泪水便像开了闸的洪水一般,再抑制不住了。父亲呵,你可知道思念是如何残忍地折磨着你的孩子?!
   
    夜深了,我想着,父亲是否已安然入睡,或是仍徘徊在化验室中、忙碌于车间,抽出空暇来思念他的妻子和女儿。我分明听见父亲厂门前有火车轰*〉暮粜ザ???谝沟那嗌??衷谏郊洌?愣雷怎獠健!
   
    时间的齿轮缓缓碾过,我不再渴望现实的喧嚣,若是能牵住那伴我成长的粗糙而有力的大手……我愿从此沉浸于回忆之中。
   

   我的拿手好菜

   六年级作文489字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shǒu
  • hǎo
  • cài
  • 我的拿手好菜
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • dǎo
  • shì
  • shì
  • běi
  •  
  • shì
  • běi
  • shí
  • xiǎo
  • liù
  •  山东省青岛市市北区 市北实小六
  • èr
  •  
  • liú
  • jīn
  • yàn
  • 二 刘金燕
  • 阅读全文

   我的小鸡

   六年级作文562字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • 我的小鸡
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • xíng
  • tái
  •  
  • xīn
  • huá
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  • bān
  •  河北省邢台 新华南路小学六三班
  •  
  • niàn
  • yuè
  • 栗念跃
  • 阅读全文

   我的妈妈

   六年级作文588字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的妈妈
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • cāng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • guāng
  •  
  • cāng
  • zhōu
  • dōng
  • guāng
  • shí
  • yàn
  •  河北省沧州市东光 沧州东光实验
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • hǎi
  • shèng
  • 小学六年级一班 于海圣
  • 阅读全文

   我的老师

   六年级作文2973字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老师
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省德阳 德阳外国语小学六年
  • bān
  •  
  • mèng
  • jié
  • 级一班 俞梦婕
  • 阅读全文

   我的弟弟

   六年级作文810字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的弟弟
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • fēng
  • shù
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  湖南省长沙市 枫树山小学六(4
  • bān
  •  
  • liú
  • qīng
  • 班 刘梓青
  • 阅读全文

   我的课余生活

   六年级作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • 我的课余生活
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ?
  • shì
  • yín
  • zhōu
  •  
  • zhàn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  •  浙江省宁波市鄞州区 占岐镇中心
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  • xiè
  • chāo
  • zhí
  • 小学603 谢超植
  • 阅读全文

   我的同桌

   六年级作文759字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • 我的同桌
  •  
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • xīn
  • shì
  •  
  • mín
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  •  辽宁省阜新市 民族街小学六年三
  • bān
  •  
  • míng
  • 班 李鸣一
  • 阅读全文

   我的心愿

   六年级作文597字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xīn
  • yuàn
  • 我的心愿
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  •  
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  • shí
  • yán
  •  广东省深圳市 深圳市宝安区石岩
  • luó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • huì
  • mèi
  • 罗租小学六(2)班六(2)班 陈惠妹
  • 阅读全文

   我的老师

   六年级作文742字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老师
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • fān
  •  
  • nán
  • shā
  • jīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  •  广东省番禺 南沙金洲小学61班 
  • guān
  • míng
  • 关明祺
  • 阅读全文

   我的伯伯

   六年级作文727字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的伯伯
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • jiāng
  • mén
  • shì
  •  
  • chá
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  •  广东省江门市 紫茶小学六年(5
  • bān
  •  
  • luó
  • jīng
  • 班 罗晶
  • 阅读全文

   我的一件傻事

   六年级作文665字
   作者:未知
  •  
  • de
  • jiàn
  • shǎ
  • shì
  • 我的一件傻事
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • cháng
  • shú
  • shì
  •  
  • zhāng
  • qiáo
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  江苏省常熟市 张桥中心小学六班
  •  
  • qián
  • shū
  • lín
  • 钱舒琳
  • 阅读全文

   我的小天堂

   六年级作文477字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • táng
  • 我的小天堂
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  •  
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省内江市 内江市第十一小学
  • liù
  • èr
  • bān
  •  
  • zhū
  • chén
  • xīn
  • 六二班 朱晨昕
  • 阅读全文

   我的弟弟

   六年级作文553字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的弟弟
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  •  
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省内江市 内江市第十一小学
  • liù
  • nián
  • zuò
  • wén
  • bān
  •  
  • luó
  • huī
  • 六年级作文班 罗旭辉
  • 阅读全文

   我的长高秘诀

   六年级作文581字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zhǎng
  • gāo
  • jué
  • 我的长高秘诀
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • shān
  • huá
  • qiáo
  •  广东省广州市 广州市东山区华侨
  • wài
  • guó
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • zhì
  • háo
  • 外国语学校六年四班 王智豪
  • 阅读全文

   我的座右铭

   六年级作文818字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zuò
  • yòu
  • míng
  • 我的座右铭
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •    
  • píng
  • tán
  • xiàn
  •  
  •    
  •  
  •  
  • jiāo
  • duàn
  • yáo
  • qīn
  • háng
  •  /ㄊ「V菔-平潭县 /ㄊ∑教断爻侵行
  •  
  •  
  •  
  • yāng
  •  
  •          
  • hào
  •  
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • lín
  • ⊙Вㄎ鞅ψ128号)六年五班 林
  • 阅读全文

   走进我的家乡——钟村

   六年级作文955字
   作者:未知
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  • zhōng
  • cūn
  • 走进我的家乡——钟村
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • fān
  •  
  • zhōng
  • cūn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  •  广东省广州市番禺区 钟村镇中心
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • huáng
  • yán
  • wèi
  • 小学六年2班 黄炎蔚
  • 阅读全文

   《100位名人成材故事》给我的启示

   六年级作文997字
   作者:未知
  •  
  •  
  •          
  • wèi
  • míng
  • rén
  • chéng
  • cái
  • shì
  •  
  • gěi
  • de
  • shì
  • 《100位名人成材故事》给我的启示
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • dōng
  • wǎn
  • mén
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  •  广东省东莞虎门 中心小学六班 
  • zhào
  • wěi
  • cōng
  • 赵炜聪
  • 阅读全文

   我的妈妈

   六年级作文560字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的妈妈
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • wēn
  • zhōu
  • yùn
  • dòng
  • xué
  • xiào
  •  浙江省温州市 温州体育运动学校
  •  
  • máo
  • xuán
  • xuán
  • 体 毛璇璇
  • 阅读全文

   我的同龄人

   六年级作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同龄人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山区 师范附属小学六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 邓宇田
  • 阅读全文

   我的小天地

   六年级作文609字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • 我的小天地
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江苏省无锡 无锡新区实验小学六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 赵晨
  • 阅读全文

   我的读书生活

   六年级作文666字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shū
  • shēng
  • huó
  • 我的读书生活
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江苏省无锡 无锡新区实验小学六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 赵晨
  • 阅读全文

   我的妹妹

   六年级作文699字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèi
  • mèi
  • 我的妹妹
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • huá
  • nán
  • shī
  • fàn
  • xué
  • shǔ
  •  广东省广州市 华南师范大学附属
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • xiè
  • mǐn
  • 小学 谢敏
  • 阅读全文

   我的同龄人

   六年级作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同龄人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山区 师范附属小学六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 邓宇田
  • 阅读全文

   我的好舅舅

   六年级作文614字
   作者:未知
  •  
  • de
  • hǎo
  • jiù
  • jiù
  • 我的好舅舅
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiā
  • shàn
  • xiàn
  • wèi
  • táng
  • zhèn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • féng
  •  浙江省 嘉善县魏塘镇里泽小学 冯
  • jīng
  • jié
  • 晶杰
  • 阅读全文

   我的启蒙老师

   六年级作文693字
   作者:未知
  •  
  • de
  • méng
  • lǎo
  • shī
  • 我的启蒙老师
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省诸暨市 诸暨市实验小学六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 1)班 斯泽雨
  • 阅读全文

   我的梦想

   六年级作文561字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • 我的梦想
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • xià
  • zào
  • wán
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  •  浙江省 绍兴县平水镇下灶完小六年
  •  
  • chén
  • fāng
  • yuán
  • 级 陈方圆
  • 阅读全文

   我的同班同学

   六年级作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • bān
  • tóng
  • xué
  • 我的同班同学
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • wáng
  • huà
  • fèn
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  浙江省 绍兴县平水镇王化分校六年
  •  
  • zhù
  • 级 祝莉莉
  • 阅读全文

   我的梦——读《讲公德守法纪》

   六年级作文1201字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèng
  •  
  •  
  •  
  • jiǎng
  • gōng
  • shǒu
  • ?
  •  
  • 我的梦——读《讲公德守法纪》
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • bìng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tán
  • dīng
  •  
  • yáo
  •  /ㄊ∧习病」?ㄐ⊙Я?昙丁±詈肴
  •  
  • 
  • 阅读全文

   我的“打工”记

   六年级作文799字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • gōng
  •  
  • 我的“打工”记
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • lián
  • yún
  • gǎng
  • shì
  • jiě
  • fàng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  江苏省 连云港市解放路小学六(2
  • bān
  •  
  • wáng
  • 班 王思雨
  • 阅读全文

   我的“老师”

   六年级作文1056字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 我的“老师”
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tài
  • yuán
  • shì
  • qīng
  • xiàn
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  •  山西省太原市清徐县 实验小学六三
  • bān
  •  
  • mèng
  • 班 孟亚琦
  • 阅读全文